ExIm English, English Language Education Programs for Corporations, Business Executives, and Professionals

Founder and Director of ExIm English Ang Exim English ay isang sangay ng ExIm Partners, LLC, isang kompanyang pangkonsulta sa Hilagang Amerika na nagpapakadalubhasa sa export sales at mga diskarte sa pag-unlad sa pamamahagi at pagsasakatuparan nito, pandaigdigang misyong pangkalakalan at soft currency transaction finance. Sa pagtupad ng negosyo “sa lupa” sa animnapung mga bansa sa limang kontinente, naiintindihan naming ang pangangailangan sa tamang komunikasyon sa pagsasagawa ng transnational commerce – lalo na sa pinakamataas na ehekutibo at propesyonal na antas.

 

Ang ExIm English ay nabuo bilang isang serbisyo ng ExIm Partners para turuan ang mga ehekutibong may mga nakatataas na tungkulin, mga propesyonal at mga pampublikong opisyales na may matataas na antas, na may layunin na maisiwalat sa kanila ang isang makapangyarihang paggamit ng wikang Ingles na may magandang pundasyon kabagay ng kanilang mga katayuan sa negosyo, industriya, gobyerno at para sa mga taong nasa lubos na tinuturing at dalubhasang mga propesyon tulad ng agham, medisina at pag-iinhinyero.

 

Nagpapakadalubhasa kami sa one-on-one na pagtuturo, instruksiyon sa silid-aralan at masinsinang dalawang linggong “boot camp” na mga sesyon ng pagsasanay. Nagtayo kami ng mga silid-aralang may mga mahuhusay na kagamitan sa inyong mga corporate na punong-tanggapan at/o iyong mga pandaigdigang tanggapan para sa edukasyon ng iyong mga tagapangasiwa at pinakamahalagang mga empleyado, o bilang isang opsyon, isaayos ang indibidwal na pagtuturo sa iyong tahanan.

 

English, the global language

Tatalakayin naming ang iyong indibidwal at corporate na mga layunin para sa pag-aaral ng Ingles pang-negosyo, tasahan ang kasalukuyang pagtamo ng pang-negosyo at propesyonal na Ingles mo at/o ng mga nakatataas na mga ehekutibo base sa kaugnayan nito sa iyong negosyo, iyong industriya, ang bilang at antas ng tao na iyong kailangan para magkaron ng aral sa mataas na antas ng Ingles at iyong hangganan ng mga layunin. Sumusunod doon, gagawa kami ng mga pormal na mungkahi tulad ng sa kinailangang kurikulum, haba at dalas ng mga sesyon ng pagaaral, angkop na mga lugar at ang kabuuang halaga ng pamumuhunan na kailangan para maabot ang iyong mga indibidwal at corporate o propesyonal na mga layunan na naihayag.

 

Ang aming maliit ngunit tanyag na katipunan ay binubuo ng mga nakaraang antas ng board na mga corporate na direktiba at mga tagapangasiwa, tanyag na mga tagapagturo at mga propesyonal at ang lahat ay may kapangyarihan na walang kamalian ng wikang Ingles. Kami ay mga aral sa unibersidad, at marami sa amin ay humahawak ng maraming titulo, kabilang ang mga Masters na titulo at mga titulo ng doctor. Bawat isa sa aming mga ehekutibong tagapagturo ay may pinanghahawakang mga sertipikato sa TEFL/TESOL (Teaching English as a Foreign Language or Teaching English to Speakers of Other Languages) at karamihan ay mga may patunay sa pagtuturo ng Ingles pang-negosyo at/o English for Special Purposes (ESP).