ExIm English, English Language Education Programs for Corporations, Business Executives, and Professionals

ExIm Professional Diplomat EnglishSa isang mundo kung saan halos isang-katlo (35.7%) ng 7.116 bilyong katao sa daigdig ay nagsasalita ng wikang Ingles bilang kanilang sariling wika, malinaw na para sa kahit anong gobyerno na ang paggamit ng wikang Ingles sa mga internasyonal na relasyon ay napakahalaga sa mga malalayang interes nito. Ang mga propesyonal na diplomatiko ng iyong bansa ay naatasang magtaguyod ng ekonomiko, political, pang-kultura at pang-kapaligirang agenda ng iyong bayan at sa pagprotekta ng iyong bayan sa pamamagitan ng pag-aayos ng depensa at mga kasunduan para sa mga likas na yaman. Ang mga pandaigdigang kasunduan sa antas na ito ay madalas unang ipinagkakasundo ng mga propesyonal na diplomatiko sa pageendorso ng mga pambansang pulitiko.

 

Ang ExIm English, isang sangay ng ExIm Partners, LLC, ay natataning kwalipikado sa diplomatikong pagaaral ng wikang Ingles. Ang pangkat ng mga nakatataas na ehekutibo na mga tagapagpayo ng ExIm Partners ay matagumpay na nakikipagnegosyo sa pinakamatataas na antas sa animnapung bansa sa apat na kontinente. Sa pamamagitan ng pangangailangan, nakagawa kami ng mga ugnayan kasama ng mga ministro ng pananalapi, PTT’s (post, telephone and telegraph), kalakal, enerhiya, agrikultura, edukasyon, depensa at malalayang mga pederal na bangko sa buong mundo sa proseso ng pagaalalay ng aming mga corporate na mga kilyente kasama ng pagkuha ng nalagdaan, napagtibay at napinansyang negosyo. Sa paggawa nito, nakuha naming ang kaalaman, kasanayan at karanasan na makipagkasundo sa pamamagitan ng mga tila imposibleng bureaucratic red tape at mga political na hindi pagkakasunduan.

 

Ang ExIm English ay naipakilos ang matagumpay na legasiya ng pagkonsulta ng ExIm Partners sa pandaigdigang pangangalakal at pananalapi, at ang dagdag na nangungunang antas, mga nakaraang mga diplomatiko na kung sino ring may hawak ng mga sertipiko ng TEFL. Itong mga kakaibang dalubhasa ay maaaring ituro ang iyong mga pinakamahalagang kinatawan at mga tagapamagitan ang antas at kalidad ng Ingles pandiplomatiko na kinakailangan upang maging mabisa sa mga negosasyon nang wala ang panghihimasok ng pahirap na mga interpreter at tagapagsalin.

 

Ang mga diplomatikong tagapagturo ng ExIm English ay tinuturo ang wika ng diplomasya kasama ng karagdagang pamamaraan at estratehiyang pang-areglo dala galing sa pangkat ng pagkonsulta na antas ng board ng ExIm Partners. Ang iyong pinakaimportanteng mga kinatawan ay matatamo ang kasanayan sa wikang Ingles na kinakailangan para maging mabisa at kasama narin ang pagsasanay sa mga karagdagang estratehiya at mga salungat na estratehiya, mga proseso at mga pamamaraan na ang mga may karanasang, naunang mga diplomatiko lamang ang sanay na makakapagbigay-hulugan.